Kontakt: +45 3313 0260 | re-bag@re-bag.com

SDG'erne i re-bag

FN-landene har vedtaget 17 fælles mål, som skal sikre bæredygtig balance i klima og økonomi verden over.

Vi skal afskaffe fattigdom, beskytte vores planet og sikre velstand for alle. Sådan lyder essensen i verdens målene, som FN-landene vedtog i 2015. Ambitionen er, at målene er nået i 2030, og det kræver en massiv indsats fra både virksomheder og borgere.

Til hvert af de 17 verdens mål, hører en række delmål. I alt 169 for at være nøjagtig. Og til hvert delmål er knyttet konkrete aktiviteter, som skal vise, i hvilken grad målene er opfyldt.

Re-bag kan trække tråde fra vores forretning til en række af målene/delmålene, hvor vi kan være med til at nå målene i 2030.

De verdens mål - eller SDG’ere som de også kaldes – hvor vi bedst kan bidrage er i mål 8, 12, 14, 15 og 17. Her har vi opsat konkrete mål, delmål og aktiviteter og vil aktivt være medvirkende til at komme i mål.

Vi er begyndt med de mål, der falder os mest naturligt, og vil efterfølgende kigge dybere for at se, hvordan vi kan forbedre os yderligere inden for de områder.

Vores SDG fokus

I 2017 begyndte vi at arbejde fokuseret med SDG’erne. I Re-bag har vi indtil videre valgt at fokusere på de fem mål vi bedst kan bidrage i.

Vi har kigget ind i de underliggende delmål og udvalgt de for os relevante og realistiske områder, og tilpasset dem så vi bedst muligt kan lykkes.     

Mål 8: ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”

Mål 12: ”Ansvarligt forbrug og produktion”

Mål 14: ”Livet i havet”

Mål 15: ”Livet på land”

Mål 17: ”Partnerskaber og handling” 

Under hvert mål har vi øjnene rettet mod specifikke delmål. Nedenfor kan du se mere om de mål, vi har valgt, samt læse begrundelsen for valget, hvad vi har opnået til nu, og hvilke ambitioner vi har. 

 

 

Verdensmål nr. 8: ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”

Overordnet mål: Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. 

Delmål 8.4: Gradvist forbedre indtil 2030 den globale ressourceudnyttelse inden for forbrug og forsøge at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, overensstemmelse med den 10-årige Ramme for Programmer for Bæredygtig Forbrug- og Produktion, med de udviklede lande i spidsen.

Delmål 8.5: Inden 2030 skal der opnås anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd.

Delmål 8.7: Inden 2030 skal der opnås effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel og for at sikre forbud mod og udrydde børnearbejde i alle dens former. 

Delmål 8.8: Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes. 

Re-bag aktiviteter:

BSCI - Etik i højsædet: Siden 2014 har vi været aktive deltagere i BSCI – Business Social Compliance Initiative. Standarden håndhæver via audits 10 vigtige etiske rettigheder som følger ILO (International Labour Organization).

Her har vi opnået en forøgelse af tilslutning fra vores leverandører, så vi i dag har 90% af vores leverandører med os i denne standard.  

Vores GOTS certificering: på økologiske naturlige fibre (eksempelvis bomuld og jute) er ligeledes med til at undgå kemikalier i hele produktions fasen og højne etiske standarder.

Vi har i 20 år haft en praksis for at besøge vores leverandører og inspicere de fabrikker vi benytter.

  

Verdensmål nr. 12: ’Ansvarligt forbrug og produktion’

Overordnet mål: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Delmål 12.5: Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

Delmål 12.6: Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Re-bag aktiviteter:   

Svanemærket: Pr. maj 2021 har vi fået Svanemærket tasker i re-bag. Svanemærket bidrager især til at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug – og hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er med i vurderingen, når kravene til de miljømærkede produkter bliver fastsat. Dette sikrer både en mere miljømæssigt bæredygtig produktion og kontrol tilbage i leverandørkæden – og det sikrer mere miljømæssigt bæredygtige produkter til slutbrugeren.

Cirkulær økonomi – vi passer på ressourcerne: Re-bag har en årrække arbejdet med Cirkulær økonomi og -design. Det er ikke blevet mindre vigtigt at tænke cirkulært – verden fattes ressourcer, vi bliver flere mennesker på jorden, så genbrug og genanvendelse er vejen for vores allesammens fortsatte eksistens. Det er én af grundene til at vi har fokus på vores produkters egenskaber i at blive genbrugt og indgå til genanvendelse.

Genanvendt plastik i vores produkter: Vi har siden 2010 haft en certificering på genanvendt PP på mellem 50-91 %.

Dansk Erhverv – vi deler viden!: Hvordan bliver vi klogere, så vi kan hjælpe vores kunder med bedst mulig rådgivning inden for eksempelvis valg af plastiktype. ”Skal den være bio-nedbrydelig, komposterbar eller være lavet af sukkerrør (bioplast) eller Olie (konventionel plast) ”?

Re-bag har valgt at investere i viden omkring bæredygtighed så vi, og derved vores kunder får mulighed for at træffe bæredygtige valg. Vi bistår med viden så vores kunder kan kommunikere ud fra en mere holistisk viden om materialer, produktionsmetoder og design.    

Gots – GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD – økologi i højsædet: Sporbarhed er vigtig for os, derfor er vi Gots certificeret. Denne certificering har sporbarhed på økologi og Etik.

Re-bag har et mål om at 95% af vores kunder køber materialer der er baseret på en kombination af ordentlige arbejdsforhold, genanvendte eller økologiske fibre i designs der opfylder kravene for cirkulært design.

Videns samarbejde med Teknologiske Institutter: I 2014 fik vi lavet en LCA analyse (livscyklusvurdering) på alle vores materialer af Force Technology. Nu har vi taget initiativ til at udvikle en helt ny bæredygtig emballage til fødevarer, der er plastik fri og fri for farlig kemi. En investering og et nyt marked som vi forventer os meget af.  

 

Verdensmål nr. 14: ’Livet i havet’

Overordnet mål: Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Delmål 14.1: Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

Re-bag aktiviteter:

LCA – Livscyklus vurdering: Som tidligere nævnt fik vi i 2014 lavet en LCA – Livscyklusanalyse på alle vores materialer – her fik vi et klart billede af materialernes miljøpåvirkning hvad angår; CO2, forsuring, næringsstof udledning og Ozon. Dette værktøj er stadig retningsgivende for vores rådgivning inden for materialevalg, genbrug og genanvendelse.

Vi sponserer NGO’en Plastic Change: Vi har valgt at støtte NGO’en Plastic Change med et sponsoreret medlemskab. Det gør vi for at vise værdifællesskab, understøtte vores forretningsværdier og give støtte til forskning, almen videndeling og konkrete aktiviteter for at hjælpe verdenshavene tilbage til et niveau der er sundt for mennesker, dyr og biodiversitet.

Vi samarbejder med Ocean Plastic Forum: Som samarbejdspartner i Ocean Plastic Forum er målet er at forbedre miljøet i havet og langs kysten ved at genvinde plasten. Målet er at genanvende størst mulige mængder plast, så højt som muligt i værdikæden, til nye produkter, alternativt teknologier, der omdanner plasten, så den kan genbruges i form af monomergendannelse (ny Plastik).

Vi arbejder på at få produceret tasker, bokse og anden emballage i plast fra verdenshavene og kystområder – der tales meget om al denne plastik og ikke mindst hvor meget der er, men at få fat i det og omgjort til produkter er en kompleks sag har det vist sig. Det er et stort ønske for os reelt at få denne produktion på benene, hvor Branding og Bæredygtighed går hånd i hånd – det skal kunne lade sig gøre, så det arbejder vi kraftigt på at lykkes med.

Har du kendskab til veje at gå for at erhverve denne plastik eller producere produkter som tasker, poser og anden emballage, hører vi gerne fra dig.   

Verdensmål nr. 15: ’Livet på land’

– Mål nummer 15 handler om livet på land.

Ansvarlige kilder: 2019 var året hvor Brasilien blev opdaget, via satellit, i at øge arealet af afbrændte skovarealer med 60% i forhold til 2018. De er primært påsat af mennesker for at øge arealet af landbrugsjord til afgrøder som soja, sukkerrør (Bagasse) og palmer (palmeolie). Der er mange vinkler og meninger om dette, men uanset disse, ønsker Re-bag IKKE at være medvirkende til at erstatte regnskov/skov med landbrugsarealer. Det betyder ex. at vi stiller os kritisk overfor brugen af Bagasse, som er fibermasse fra sukkerrør produktion - Brasilien er verdens største producent af sukkerrør (primært til Ethanol produktion). Så vi interesserer os for sporbarhed. 

Vi bidrager ved at arbejde med FSC-certificeret producenter (træ fra ansvarlige kilder).

Ny revolutionerende fødevaresikker emballage: Re-bag arbejder med udvikling af emballage baseret på træfiber med en plastikfri og kemifri fødevarebarriere, som er 100% cirkulær. Materialet kan genanvendes til nye fiberbaserede produkter. Her samarbejder vi med vores kunder og Videns Institutter. Vi forventer at kunne præsentere vores nye produkter til Take-Away- og Convenience Food markedet i 2022.

Mærkning af produkter: – vi guider til genanvendelse, så man ved hvor poserne, taskerne og æskerne skal hen når de er udtjent, for at blive genanvendt til nye produkter?

Vi anbefaler at mærke produkterne med affaldsikonerne som de danske kommuner benytter, derved har slutbruger forbedret mulighed for at sortere i den rigtige fraktion.  

Flere varer produceret på fornybare ressourcer er vigtigt - derfor undersøger vi hele tiden markedet for nye materialer, og interesserer os for hvordan de produceres aht. klima og miljø.    

 

Verdensmål nr. 17: ”Partnerskaber for handling”

– Mål nummer 17 handler om partnerskaber for handling: Her bidrager vi ved at have en god og lang tradition for partnerskaber. Det være med uddannelsesinstitutioner, Videns institutter og private virksomheder.

Vi er medlem af Ocean Plastic Forum. I samarbejde med andre virksomheder og universiteter skaber vi innovative og bæredygtige løsninger så vi undgår yderligere forurening i floder, have og søer og får anvendt det plastisk der allerede forurener i vores have. Vi ønsker at genanvende så meget plastik som muligt til nye produkter.

Som nævnt under vores aktiviteter under verdensmål 8, 12, 14 og 15, samarbejder vi med en rækker virksomheder, organisationer, Videns Institutter og Universiteter.

Vi er altid interesserede i nye partnerskaber lokalt, nationalt og globalt, så kontakt os gerne hvis du har ideer.